08 lut 2021

Jak zamienić aktywa nieobrotowe w obrotowe i odzyskać płynność finansową przedsiębiorstwa za pomocą leasingu zwrotnego. Leasing zwrotny występuje wtedy, gdy dostawca jest jednocześnie nabywcą, polega on na tym, że przedsiębiorca odsprzedaje firmie leasingowej przedmiot, którego jest właścicielem i jednocześnie na podstawie umowy leasingu bierze go w użytkowanie do czasu trwania umowy. Leasing ten funkcjonuje na rynku zarówno, jako leasing operacyjny jak i finansowy.

Korzyści wynikające z leasingu zwrotnego?

Przedsiębiorca będący właścicielem aktywów nieobrotowych – środków trwałych  np. maszyn, linii produkcyjnych, aut czy nieruchomości może je odsprzedać firmie leasingowej na zasadach umowy leasingowej, leasingu operacyjnego lub finansowego. Może wówczas korzystać z nich, jako dzierżawa, wypożyczenie, uwalniając w ten sposób kapitał z aktywów nieobrotowych – środków trwałych w aktywa obrotowe, czyli pieniądze,  odzyskać płynność finansową przedsiębiorstwa.  W zależności od potrzeby i możliwości przedsiębiorcy, może korzystać zarówno z leasingu operacyjnego jak i finansowego różnice dotyczące tych dwóch rodzajów leasingów wyjaśnialiśmy w poprzednim numerze magazynu.

Leasing zwrotny w księgach

Leasing zwrotny jest rachunkowo zwykłą sprzedażą środków trwałych przedsiębiorstwa i należy je tak uwzględnić w księgach. Należy przyjąć ewentualną stratę lub zysk wynikającą z różnicy zakupu środka trwałego o aktualną cenę rynkową przedmiotu z umowy leasingowej i wystawionej fakturze VAT.

Sprzedaż środków trwałych jest przychodem z odpłatnego zbycia składników majątku.

Art 24 ust.2 pkt 1 ustawy PDOF. „ 1) Wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości„

Sposób zaksięgowania sprzedaży środka trwałego w księgach rachunkowych jest następujący:

 • kwota netto z faktury, jako – Pozostałe przychody operacyjne
 • wydatki poniesione na zakup po odjęciu amortyzacji – Pozostałe koszty operacyjne

Jeśli przy zakupie przedsiębiorca korzystał z odliczenia podatku VAT co do zasady podlega on opodatkowaniu według stawki właściwej dla danego środka trwałego.

Zasady ewidencji leasingu zwrotnego

Ewidencja leasingu, rachunkowo jest uzależniona od rodzaju leasingu inaczej w przypadku leasingu operacyjnego, a inaczej w przypadku leasingu finansowego.

W przypadku leasingu operacyjnego zwrotnego – odliczamy od kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorstwa całą ratę leasingową netto oraz opłatę wstępną.

W przypadku leasingu finansowego – odliczamy ratę odsetkową i amortyzację.

Przykład

Leasing  operacyjny, zwrotny przy sprzedaży linii produkcyjnej do produkcji soków:

 • cena 100 000,00 netto
 • opłata wstępna – 10% wartości
 • okres leasingu 48 miesięcy
 • wykup 25% wartości
 • VAT 23%

Linia produkcyjna do produkcji soków składa się z czterech maszyn:

 • urządzenie myjąco – rozdrabniające
 • prasa taśmowa
 • urządzenie do pasteryzacji i zbiornik buforowy
 • półautomatyczna nalewarka

Wszystkie powyższe maszyny znajdują się w stawce amortyzacji 10% co powoduje, że minimalny okres leasingu to 48 miesięcy (minimalny czas leasingu operacyjnego to 40% czasu amortyzacji), a kwota wykupu to 25% leasingu. Opłata wstępna traktowana jest, jako 1 rata leasingu bez kosztów kredytu. Tabela numer 1 pokazuje symulacje wyliczenia kosztów leasingu zwrotnego (operacyjnego) linii produkcyjnej.

Tabela 1 Leasing zwrotny symulacja [Źródło: opracowanie własne]

Tytuł płatności% wartościKwota netto PLNKwota VAT PLNKwota do zapłaty PLN
Opłata wstępna10,00%10 000,00 zł2 300,00 zł12 300,00 zł
48 rat po1,6666%1 666,60 zł383,32 zł2 049,92 zł
Kwota wykupu25,00%25 000,00 zł5 750,00 zł30 750,00 zł
Suma rat leasingowych1,133302%113 330,20 zł26 065,95 zł139 396,15 zł

Symulacja uwzględnia średnie koszty wynikające z zaciągnięcia tego rodzaju leasingu, koszt takiego kredytu to około 40 tyś zł, jest to kwota z VAT.

Jeśli przedsiębiorstwo ma chwilowe problemy z płynnością finansową można w łatwy i stosunkowo szybki sposób uzyskać finansowanie bazując na własnych środkach trwałych, uzyskując aktywa obrotowe w kwocie jak na powyższym przykładzie 100 tys. zł. Jest to dobra i bezpieczna droga, gdyż maszyny zostają na swoim miejscu, a pieniądze wpływają na konto. Po zakończeniu umowy leasingu i wykupie ten sam środek trwały jest znowu własnością przedsiębiorcy i należy go uwzględnić rachunkowo wykazując w aktywach nieobrotowych – środków trwałych przedsiębiorstwa.

09 sty 2021

Leasing, niby wiemy co to jest a jednak nie każdy potrafi w jasny sposób powiedzieć jakie są różnice między poszczególnymi rodzajami, i który z nich jest dla nas korzystniejszy z podatkowego punktu widzenia. Artykuł dotyczy dwóch głównych produktów leasingowych tj. leasingu operacyjnego i finansowego oraz tego jakie są między nimi różnice i co proponuje rynek w zakresie tych produktów. Kto może starać się o leasing i czy osoba fizyczna może się ubiegać o taki produkt? Jednym z poruszanych wątków jest fakt, że leasing jako forma finansowania nie widnieje w BIK (Biuro Informacji Kredytowej) i jak to wpływa na naszą zdolność kredytową.

Co to jest leasing?

Leasing to dzierżawa, wypożyczenie prawa rzeczowego lub nierzeczowego na określony czas i określonych warunkach finansowych. Kodeks cywilny definiuje na jakich zasadach ma być podpisana umowa leasingowa a prawo podatkowe i ustawa o VAT, reguluje podatkowe skutki tych umów. Prawo cywilne uwzględnia leasing tylko dla prawa rzeczowego natomiast prawo podatkowe również dla prawa nierzeczowego np. licencje czy patenty.

Art. 7091 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilnego: przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach wskazanych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Kto udziela leasingów?

Na rynku funkcjonuje wiele firm, które udzielają leasingów, w pierwszej kolejności są to banki. Swoje produkty leasingowe mają również dealerzy samochodowi, finansując leasing z własnych środków lub korzystając z ofert banków jako pośrednik. Warunki finansowania leasingowego w każdej z tych firm czy banków dla leasingobiorcy mogą być różne i dotyczą parametrów finansowych tj. wysokości marży, prowizji, wpłaty własnej czy okresu trwania umowy leasingowej w przypadku leasingu finansowego. Korzystając z leasingu u dealera czy w komisie, nie należy się obawiać, że będzie to oferta droższa niż w przypadku banku. Czasami może się okazać, że dealer korzysta ze specjalnych warunków promocyjnych ze względy na ilość sprzedaży, których nie może uzyskać w banku. Gdy korzysta z własnego finansowania wtedy oferta może być dużo tańsza niż ta przygotowana przez bank.

Dla kogo jest leasing?

Leasing jest przede wszystkich dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale osoba fizyczna może również z niego skorzystać, zarówno jako osoba sprzedająca prawo rzeczowe jak i kupująca. Osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą wystawia fakturę sprzedaży (VAT lub VAT marża), a osoby fizyczne umowę kupna sprzedaży – w tym jednak wypadku można skorzystać jedynie z pożyczki leasingowej w oparciu o leasing finansowy.

Rodzaje leasingu

Są dwa główne rodzaje leasingu, które definiuje prawo podatkowe jest to leasing finansowy i operacyjny. Leasing operacyjny – faktura wystawiana jest zawsze na koniec umowy leasingowej Leasing finansowy – faktura wystawiana jest zawsze na początku umowy leasingowej.

Maksymalna wpłata własna leasingu nie może przekroczyć 45 % wartości zakupu, ale zdarza się, że leasingodawca wyraża zgodę na wpłatę 50%. Minimalna wpłata własna uzależniona jest od produktu leasingowego, w przypadku pożyczki leasingowej może wynosić nawet 0%.

Tabela 1 Różnice w leasingach – tabela (VAT, amortyzacja, wpłata własna, wykup)

Symulacja leasingu operacyjnego – koszty uzyskania przychodu, amortyzacja i VAT

W przypadku leasingu operacyjnego naszym kosztem uzyskania przychodu jest rata leasingowa netto oraz opłata wstępna.

Przykład 1

Maszyna budowlana, cena 10 000,00 zł, VAT 23% – brutto 12 300,00 zł

 • normatywna stawka amortyzacji 20%
 • okres 24 miesiące
 • opłata wstępna 10% – wymagana
 • wykup 19%
 • VAT płatny w każdej racie leasingowej

W całym okresie umowy leasingowej możemy doliczyć do kosztów przychodu kwotę: 331,92 zł * 23 + 1 000,00 zł = 8 634,16 zł

Na początku do kosztów przychodu doliczamy opłatę wstępną w wysokości 1 000,00 zł a w kolejnych miesiącach ratę leasingową netto w kwotach po 331,92 zł. Rata jest równa przez cały okres leasingu.

Przykład 2

Maszyna budowlana, cena 10 000,00 zł, VAT 23% – brutto 12 300,00 zł

 • normatywna stawka amortyzacji 20%
 • okres 36 miesiące
 • opłata wstępna 10% – wymagana
 • wykup 1%
 • VAT płatny w każdej racie leasingowej

Na początku do kosztów uzyskania przychodu doliczamy opłatę wstępną w wysokości 1000 zł a w kolejnych miesiącach ratę leasingową netto w kwotach po 273,91 zł. Rata równa przez cały okres leasingu.

W całym okresie umowy leasingowej możemy doliczyć do kosztów przychodu kwotę: 273,91 zł * 35 + 1 000,00 zł = 10 586,85 zł

Symulacja leasingu operacyjnego – koszty uzyskania przychodu, amortyzacja i VAT

W przypadku leasingu operacyjnego naszym kosztem uzyskania przychodu jest rata leasingowa netto oraz opłata wstępna.

Przykład 1

Maszyna budowlana, cena 10 000,00 zł , VAT 23% – brutto 12 300,00 zł

 • normatywna stawka amortyzacji 20%
 • okres 24 miesiące
 • opłata wstępna 10% – wymagana
 • wykup 19%
 • VAT płatny w każdej racie leasingowej

Na początku do kosztów przychodu doliczamy opłatę wstępną w wysokości 1 000,00 zł a w kolejnych miesiącach ratę leasingową netto w kwotach po 331,92 zł. Rata jest równa przez cały okres leasingu.

W całym okresie umowy leasingowej możemy doliczyć do kosztów przychodu kwotę: 331,92 zł * 23 + 1 000,00 zł = 8 634,16 zł

Przykład 2

Maszyna budowlana, cena 10 000,00 zł , VAT 23% – brutto 12 300,00 zł

 • normatywna stawka amortyzacji 20% ,
 • okres 36 miesiące,
 • opłata wstępna 10% – wymagana
 • wykup 1%
 • VAT płatny w każdej racie leasingowej

Na początku do kosztów uzyskania przychodu doliczamy opłatę wstępną w wysokości 1000 zł a w kolejnych miesiącach ratę leasingową netto w kwotach po 273,91 zł. Rata równa przez cały okres leasingu.

W całym okresie umowy leasingowej możemy doliczyć do kosztów przychodu kwotę: 273,91 zł * 35 + 1 000,00 zł = 10 586,85 zł

Symulacja leasingu finansowego – koszty uzyskania przychodu, amortyzacja i VAT

W przypadku leasingu finansowego naszym kosztem uzyskania przychodu jest rata odsetkowa i kwota amortyzacji, wynikająca z normatywnej stawki amortyzacji. Dla przedsiębiorcy nie będącego płatnikiem VAT oblicza się ją następująco: kwota brutto * stawka amortyzacji / 12 miesięcy = miesięczna kwota amortyzacji, jaką możemy doliczyć do kosztów uzyskania przychodu a w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem VAT: kwota netto * stawka amortyzacji : na 12 miesięcy = miesięczna kwota amortyzacji jaką możemy doliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Przykład dotyczy przedsiębiorcy będącego płatnikiem VAT.

W przypadku leasingu finansowego VAT w stawce 23% naliczany jest od kwoty ceny netto i odsetek, płatny w tym wypadku jednorazowo.

Przykład 3

Maszyna budowlana, cena 10 000,00 zł

 • VAT 23% – brutto 12 300,00 zł
 • normatywna stawka amortyzacji 20%
 • okres 24 miesiące
 • wpłata wstępna 10% – wymagana
 • VAT płatny jednorazowo wraz z opłatą wstępną

W całym okresie trwania umowy leasingu możemy doliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwotę: 450,47 zł (odsetki) + 3 833,41 zł (amortyzacja) = 4 283,88 zł

Przykład 4

Maszyna budowlana, cena 10 000,00 zł

 • VAT 23% – brutto 12 300,00 zł
 • normatywna stawka amortyzacji 20%
 • okres 36 miesięcy
 • wpłata wstępna 10% – wymagana
 • VAT płatny jednorazowo wraz z opłatą wstępną

W całym okresie trwania umowy leasingu możemy doliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwotę: 681,90 zł (odsetki) + 5 833,45 zł (amortyzacja) = 6 515,35 zł

W całym okresie umowy leasingowej możemy doliczyć do kosztów przychodu kwotę: 273,91 zł * 35 + 1 000,00 zł = 10 586,85 zł

Podsumowanie wariantów

W przypadku, gdy firma potrzebuje większych kosztów uzyskania przychodu w celu np. ograniczenia podatku dochodowego, wybieramy leasing operacyjny, gdy natomiast potrzebujemy wykazać wyższy dochód, do celów np. kredytowych, wtedy ograniczamy koszty i wybieramy leasing finansowy.

Pozostałe produkty leasingowe funkcjonujące na rynku

Leasing konsumencki – może być udzielony osobie fizycznej, klienci czasami korzystają z tego produktu, ponieważ leasing jest jedynym produktem bankowym, który nie jest ujawniany w BIK ( Biuro Informacji Kredytowa), posiadając leasing można ubiegać się o inne kredyty bez obawy o zdolność kredytową.

Pożyczka leasingowa – produkt dla klientów kupujących prawo rzeczowe od osoby fizycznej czyli na podstawie umowy kupna – sprzedaży. Leasingobiorca staje się od razu właścicielem danego prawa. Osoba będąca właścicielem w przypadku umowy leasingowej może się ubiegać o dotację na to prawo rzeczowe.

Leasing zwrotny – to forma finansowania, która pozwala na odsprzedanie prawa rzeczowego, którego jesteśmy właścicielem, firmie leasingowej i korzystanie z niego na zasadzie dzierżawy. Do 3 miesięcy od daty zakupu jest udzielany tak zwany leasing techniczny w wersji uproszczonej bez dokumentów dochodowych za okazaniem dowodu zakupu oraz potwierdzeniem zapłaty. Powyżej 3 miesięcy finansowanie realizowane jest w standardowej procedurze ustalonej przez firmę leasingową. Nie ma maksymalnego okresu od daty zakupy kiedy możemy skorzystać z tego produktu.

Leasing nie obniża zdolności kredytowej, gdyż jako jedyny produkt finansowy na rynku nie jest zgłaszany do BIK. Jest to alternatywa dla osób planujących w przyszłości zaciągnąć kredyt bankowy.

Gdy już mamy wiedzę na temat proponowanych na rynku rodzajów leasingu, możemy w łatwy sposób określić, który jest dla nas korzystniejszy lub nawet, którego na ta chwilę potrzebujemy. Podejmując decyzję o skorzystaniu z tego produktu dobrze jest zweryfikować oferty różnych firm leasingowych, gdyż niestety różnice w ratach mogą być znaczne.