01 mar 2021

Coaching staje się co raz bardziej popularny w Polsce, choć krąży o nim wiele negatywnych opinii. Wynika to z faktu, że „coaching” kojarzony jest zazwyczaj z osobami opowiadającymi o pozytywnym myśleniu, i niesamowitych receptach, dzięki którym możemy osiągnąć sukces. Przyglądając się sukcesom innych ludzi zazwyczaj widzimy efekt końcowy ich pracy, a nie samą pracę i wysiłek włożony w to, aby sukces osiągnąć.

Geneza coachingu

Popularność coachingu pojawiła się dzięki książce Timothy Gallwey’a „The inner Game” (polskie tłumaczenie – „Wewnętrzna gra”). We wspomnianej książce autor przedstawił opracowaną przez siebie metodę coachingu, rozwoju osobistego i doskonalenia zawodowego w wielu dziedzinach.

Gallwey był trenerem tenisa ziemnego i współpraca z zawodnikami pozwoliła mu przeanalizować skuteczność i wyniki w ich grze, dzięki czemu odkrył, że kluczem do sukcesów i świetnych wyników nie jest wytrenowana ręka, sprawność czy tez technika uderzenia w piłkę, a to, co zawodnik myśli, co ma w głowie. Dopiero później liczy się cała reszta.

Doskonałym przykładem są niepełnosprawni sportowcy, którzy pomimo swoich ograniczeń ruchowych odnoszą niesamowite sukcesy. Wewnętrzna gra toczy się w umyśle człowieka i polega na pokonaniu tego, co rozprasza go w osiągnięciu pożądanych rezultatów. Przeciwnikami w tej grze są: nerwowość, dekoncentracja, frustracja, a także brak wiary w siebie.

Coaching w praktyce

Coaching jest procesem szkolenia, bądź techniką rozwojową, opierająca się na współpracy między klientem a coachem. Trener – coach poprzez postawienie odpowiednich pytań pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w rozwijaniu kompetencji biznesowych, uczeniu się lepszego zarządzania czasem lub finansami, wyrabianiu lepszych nawyków zdrowotnych.

Zadaniem coachingu nie jest nauka, a pomoc przy jej realizacji, co doprowadza do osiągnięcia założonych celów i zwiększenia efektywności w konkretnych obszarach, np. w pracy lub życiu prywatnym.

Słowo coaching z języka angielskiego oznacza trenowanie/ korepetycje. Osoba, która korzysta z usług coacha nazywana jest coachee – klientem.

Charakterystycznymi cechami coachingu jest dobrowolność w podejmowaniu działań, świadome wprowadzanie zmian, przyjazna atmosfera pełna szacunku i akceptacji dla klienta, skupienie się na osiąganiu celów, proces zbudowany na bazie pytań, pobudzanie do myślenia, wyklucza dyrektywność ze strony coacha.

Rodzaje coachingu

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje coachingu – indywidualny oraz grupowy.

1. Coaching indywidualny

Coaching indywidualny wspiera rozwój osobisty klienta, który polega na analizowaniu jego aktualnych potrzeb i problemów.  Podczas procesu coachingowego rozważana jest sytuacja obecna i szukanie możliwej drogi bądź dróg rozwoju, bez zagłębiania się w przeszłość, która ukształtowała dotychczasowe myślenie i zachowania klienta. Wsparcie coacha pomaga w procesie nauki i motywuje do samodzielnego myślenia i podjęcia decyzji o zmianie, dzięki której klient osiągnie pożądane rezultaty.

Kiedy i w jakich obszarach warto skorzystać z coachingu indywidualnego? Kiedy chcemy popracować nad lepszą organizacją pracy i skuteczniejszym planowaniem zadań zawodowych, kiedy chcemy ćwiczyć umiejętności interpersonalne, uporać się z rutyną, złymi nawykami.

Coaching indywidualny sprawdzi się także, jeżeli pragniemy pokonać uczucie frustracji, obawy przed zmianami, strach i stres związany z życiem zawodowym lub prywatnym. Trener pomoże nam również w znalezieniu motywacji do działania i realizowania celów, we wdrożeniu diety i zdrowego stylu życia, w lepszym realizowaniu się w sferze zawodowej oraz w znalezieniu nowych sposobów na rozwój osobisty.

2. Coaching grupowy

Natomiast coaching grupowy to inaczej coaching biznesowy, który polega na współpracy grupy ludzi, np. menedżerów zespołu, skierowany jest do firm sprzedażowych, usługowych, redystrybucyjnych, urzędów, czyli wszędzie tam gdzie działania człowieka opierają się na pracy i konieczności wykonywania działań zgodnie z ustalonymi procedurami i procesami. Firmy decydujące się na coacha chcą zwiększyć efektywność, utrzymać wysokie standardy, wdrożyć innowacyjność i elastyczność biznesową.

W przypadku menedżerów coaching skupi się na doskonaleniu umiejętności zarządzania zespołem. Po szkoleniu coachingowym menadżer będzie sprawniej kontrolować zadaniami, będzie lepiej planować i egzekwować wyniki, a także skupi się na czynnikach automotywacyjnych i motywacyjnych w miejscu pracy. Ponad to dzięki coachingowi biznesowemu polepszą się relację między pracownikami, co również przyczyni się do zwiększenia efektywności wykonywanej pracy.

Rodzaje coachingu

Zasoby coachingu to wszystko to, czym dysponujemy w danym otoczeniu – technologia, maszyny, sprzęt, prawo, przyroda, współpracujący ludzie. Wszystkie zewnętrzne zasoby, które można kupić, pozyskać bądź wynająć, a także wszystko to, co, wewnątrz, czyli umiejętności, doświadczenia, cechy charakteru i nawyki myślowe. W zespole wewnętrznym zasobem jest także zgranie pracowników, potencjał, emocje towarzyszące pracy zespołowej. Natomiast zasobami zewnętrznymi w przypadku grupy będą elementy systemu, w którym zespół działa, np. w przypadku zespołu pracowniczego zasobem jest firma, kierownictwo, branża.

Warto wyróżnić inne, bardziej szczegółowe rodzaje coachingu:

 • Coaching dla top menedżerów – executive coaching – skierowany do kluczowych menedżerów, dyrektorów, członków zarządu, właścicieli firm oraz prezesów. Działania coacha w tym przypadku koncentrują się na zarządzaniu strategicznym oraz problemach psychologiczno-społecznych związanych z presją stanowiska i odpowiedzialnością. Ten typ coachingu polega na wsparciu klienta w planowaniu strategicznym, tworzeniem planów operacyjnych, wprowadzaniu i monitorowaniu realizacji strategii, czy też wprowadzaniu zmian takich jak chociażby redukcja zatrudnienia.
 • Coaching menedżerski – management coaching- skierowany do menedżerów, obejmujący wszystkie zakresy działania osób na stanowiskach kierowniczych, czyli kierowanie, kontrolowanie, planowanie, kierowanie zespołem, dyscyplinowanie, egzekwowanie zadań, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie, negocjowanie, wdrażanie nowych strategii. Coach wspiera menadżerów, pomaga wykorzystać ich kompetencje i umiejętności,
 • Coaching kariery – wspiera rozwój osobisty klienta w procesie poszukiwania lub zmiany ścieżki zawodowej, określa nowe obszary, diagnozuje i rozwija mocne strony klienta, analizuje ograniczenia, przygotowuje do awansu, do nowych obowiązków.
 • Coaching branżowy – koncentruje się na tematyce danej branży biznesowej.
 • Coaching sportowy – rozwija motywacje zawodników, wspiera ich nastawienie do treningów i realizacji celów w porozumieniu z trenerem.

Proces coachingu

Proces szkolenia coachingowego to schemat postępowania i współpracy coacha z klientem.

Składa się na to kilka etapów:

 1. Cel – ustalany i zapisywany w pierwszej osobie, określający kierunek dążenia, sformułowany bez zaprzeczeń.
 2. Efekty – ustalenie spodziewanego efektu na mecie.
 3. Miary – wymiarowanie postawionego celu poprzez zadanie sobie odpowiednich pytań.
 4. Pytania withmorowskie – po ustaleniu celu i efektu należy upewnić się, czy wszystkie aspekty zostały rozpatrzone. Do tego pomocne są pytania opracowane przez Johna Withmore’a- pioniera coachingu w biznesie.
 5. Plany – należy zaplanować przebieg coachingu, podzielić na etapy, cel główny rozbić na cele pośrednie.
 6. Ćwiczenia – stosowanie ćwiczeń pozwalających na konfrontację z własnym oporem, strachem, rozwiązywaniem wątpliwości, doprecyzowaniem celów i uzyskiwaniem zasobów pozwalającym zmierzyć do rezultatu.
 7. Zadania domowe – stanowią one trening właściwy, bez nich nie ma możliwości osiągnięcia sukcesu.
 8. Feedback – trener powinien udzielać informacji zwrotnej klientowi na temat wykonywanej przez niego pracy nad swoimi celami i efektami.
 9. Ocena rezultatów – na tym etapie ustala się czy klient osiągnął pożądane rezultaty.

Negatywne opinie na temat coachingu

Skąd wzięły negatywne opinie na temat coachingu? Przez osoby, które skupiły się na osobistym zysku. Coaching przez większość ludzi jest kojarzony z modelem popularnym w USA, który oparty jest na występach scenicznych, podczas których mówcy motywują i wykorzystują techniki wpływu społecznego.

Po takich wystąpieniach uczestnicy show przeżywają kilkugodzinne olśnienie, które później słabnie bądź zanika całkowicie. Dzieje się tak, ponieważ uczestnicy są bierni. Jednak takim wystąpieniom przypisywane są ekscytujące przeżycia spowodowane iluzorycznym poczuciu zmiany. Uczestnicy wierzą w nagłą zmianę, cudowne efekty bez pracy nad sobą i własnymi słabościami.

Podsumowanie

Niestety samo nic się nie wydarza. Szczęściu i sukcesom należy pomóc poprzez aktywny udział w procesie coachingowym opartym na szeregu działań, które zostały przedstawione wyżej. Należy pamiętać, aby wybrać odpowiednią osobę – trenera, który specjalizuje się w danej dziedzinie, posiada odpowiednią wiedzę opartą również na własnym doświadczeniu.

Skuteczność coachingu oparta jest również na relacji, która tworzy się pomiędzy trenerem, a klientem. Coachee powinien czuć się swobodnie w obecności coacha i darzyć go zaufaniem, ponieważ powierza mu niełatwe zadanie, które ma doprowadzić do wymarzonych rezultatów.

08 lut 2021

Jak zamienić aktywa nieobrotowe w obrotowe i odzyskać płynność finansową przedsiębiorstwa za pomocą leasingu zwrotnego. Leasing zwrotny występuje wtedy, gdy dostawca jest jednocześnie nabywcą, polega on na tym, że przedsiębiorca odsprzedaje firmie leasingowej przedmiot, którego jest właścicielem i jednocześnie na podstawie umowy leasingu bierze go w użytkowanie do czasu trwania umowy. Leasing ten funkcjonuje na rynku zarówno, jako leasing operacyjny jak i finansowy.

Korzyści wynikające z leasingu zwrotnego?

Przedsiębiorca będący właścicielem aktywów nieobrotowych – środków trwałych  np. maszyn, linii produkcyjnych, aut czy nieruchomości może je odsprzedać firmie leasingowej na zasadach umowy leasingowej, leasingu operacyjnego lub finansowego. Może wówczas korzystać z nich, jako dzierżawa, wypożyczenie, uwalniając w ten sposób kapitał z aktywów nieobrotowych – środków trwałych w aktywa obrotowe, czyli pieniądze,  odzyskać płynność finansową przedsiębiorstwa.  W zależności od potrzeby i możliwości przedsiębiorcy, może korzystać zarówno z leasingu operacyjnego jak i finansowego różnice dotyczące tych dwóch rodzajów leasingów wyjaśnialiśmy w poprzednim numerze magazynu.

Leasing zwrotny w księgach

Leasing zwrotny jest rachunkowo zwykłą sprzedażą środków trwałych przedsiębiorstwa i należy je tak uwzględnić w księgach. Należy przyjąć ewentualną stratę lub zysk wynikającą z różnicy zakupu środka trwałego o aktualną cenę rynkową przedmiotu z umowy leasingowej i wystawionej fakturze VAT.

Sprzedaż środków trwałych jest przychodem z odpłatnego zbycia składników majątku.

Art 24 ust.2 pkt 1 ustawy PDOF. „ 1) Wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości„

Sposób zaksięgowania sprzedaży środka trwałego w księgach rachunkowych jest następujący:

 • kwota netto z faktury, jako – Pozostałe przychody operacyjne
 • wydatki poniesione na zakup po odjęciu amortyzacji – Pozostałe koszty operacyjne

Jeśli przy zakupie przedsiębiorca korzystał z odliczenia podatku VAT co do zasady podlega on opodatkowaniu według stawki właściwej dla danego środka trwałego.

Zasady ewidencji leasingu zwrotnego

Ewidencja leasingu, rachunkowo jest uzależniona od rodzaju leasingu inaczej w przypadku leasingu operacyjnego, a inaczej w przypadku leasingu finansowego.

W przypadku leasingu operacyjnego zwrotnego – odliczamy od kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorstwa całą ratę leasingową netto oraz opłatę wstępną.

W przypadku leasingu finansowego – odliczamy ratę odsetkową i amortyzację.

Przykład

Leasing  operacyjny, zwrotny przy sprzedaży linii produkcyjnej do produkcji soków:

 • cena 100 000,00 netto
 • opłata wstępna – 10% wartości
 • okres leasingu 48 miesięcy
 • wykup 25% wartości
 • VAT 23%

Linia produkcyjna do produkcji soków składa się z czterech maszyn:

 • urządzenie myjąco – rozdrabniające
 • prasa taśmowa
 • urządzenie do pasteryzacji i zbiornik buforowy
 • półautomatyczna nalewarka

Wszystkie powyższe maszyny znajdują się w stawce amortyzacji 10% co powoduje, że minimalny okres leasingu to 48 miesięcy (minimalny czas leasingu operacyjnego to 40% czasu amortyzacji), a kwota wykupu to 25% leasingu. Opłata wstępna traktowana jest, jako 1 rata leasingu bez kosztów kredytu. Tabela numer 1 pokazuje symulacje wyliczenia kosztów leasingu zwrotnego (operacyjnego) linii produkcyjnej.

Tabela 1 Leasing zwrotny symulacja [Źródło: opracowanie własne]

Tytuł płatności% wartościKwota netto PLNKwota VAT PLNKwota do zapłaty PLN
Opłata wstępna10,00%10 000,00 zł2 300,00 zł12 300,00 zł
48 rat po1,6666%1 666,60 zł383,32 zł2 049,92 zł
Kwota wykupu25,00%25 000,00 zł5 750,00 zł30 750,00 zł
Suma rat leasingowych1,133302%113 330,20 zł26 065,95 zł139 396,15 zł

Symulacja uwzględnia średnie koszty wynikające z zaciągnięcia tego rodzaju leasingu, koszt takiego kredytu to około 40 tyś zł, jest to kwota z VAT.

Jeśli przedsiębiorstwo ma chwilowe problemy z płynnością finansową można w łatwy i stosunkowo szybki sposób uzyskać finansowanie bazując na własnych środkach trwałych, uzyskując aktywa obrotowe w kwocie jak na powyższym przykładzie 100 tys. zł. Jest to dobra i bezpieczna droga, gdyż maszyny zostają na swoim miejscu, a pieniądze wpływają na konto. Po zakończeniu umowy leasingu i wykupie ten sam środek trwały jest znowu własnością przedsiębiorcy i należy go uwzględnić rachunkowo wykazując w aktywach nieobrotowych – środków trwałych przedsiębiorstwa.

10 sty 2021

Jak łatwo można popełnić błąd, niewiedza lub zła informacja mogą nas sporo kosztować, szczególnie, gdy pomylimy spółkę cywilną ze spółką jawną, co do przepisów, jakim podlegają.

Co to jest spółka jawna?

Spółka osobowa nieposiadająca osobowości prawnej, dysponująca kapitałem wniesionym przez wspólników oraz tym zakupionym w czasie trwania spółki. Opierająca się na wynagrodzeniu dla wspólników, uczestniczenie w zyskach spółki zgodnie z proporcjonalnym wniesieniem przez wspólników kapitału.

Jakim przepisom podlega spółka jawna?

Spółka jawna podlega przepisom prawa handlowego.

Gdzie rejestrujemy spółkę jawną?

Spółka rejestrowana jest w KRS (Krajowy Rejestr Sądowniczy),  czyli w siedzibie sądu rejonowego, podlegającemu siedzibie spółki, rejestracji możemy dokonać drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Co powinna zawierać treść umowy spółki?

Przede wszystkim, kto wchodzi w skład spółki, jaki wkład został wniesiony przez wspólników, jakie prawa oraz obowiązki mają wspólnicy, czym będzie zajmowała się spółka, reprezentację, czyli kto będzie mógł reprezentować spółkę i w jakiej liczbie.

Wymagania formalne rejestracji spółki

Poprawnie wypełniony wniosek, złożone wymagane dokumenty i potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej w kwocie 500 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dokumenty wymagane:

 • umowa spółki, a gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego dołącza się wypis z tego aktu,
 • dokument dotyczący zgody na powołanie, tj. od 15 stycznia 2015 r. stosownie do treści art. 19a ust. 5 ustawy o KRS. Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymagania tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo, która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo, której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki,
 • wykaz wspólników, partnerów i prokurentów wraz z ich adresami do doręczeń.

Dokumenty składane muszą być w oryginale lub poświadczone urzędowo.

Wynagrodzenie dodatkowe za wykonywaną pracę wspólnika względem spółki

Wspólnicy spółki jawnej nie mogą podpisywać umów ze wspólnikami tejże spółki na pracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wynika to z art. 46 k.s.h. (Kodeks Spółek Handlowych).  Każdy wspólnik spółki jawnej zobowiązany jest do prowadzenia spraw tej spółki i w zamian za tę pracę ma prawo do uczestniczenia w zysku spółki jawnej, natomiast za prowadzenie spraw spółki jawnej wspólnik nie może żądać wynagrodzenia. Nie może, więc podpisywać odrębnych umów o dodatkowe wynagrodzenie z tą spółką.

Przepis ten dopuszcza jednak wyjątki, jeśli taka możliwość wynika z umowy spółki, ale nawet w tym wypadku nie można tego kosztu wliczać do koszów uzyskania przychodu spółki.

Przykład

 • Spółka Jawna X
 • miesięczny dochód – 120 000,00 zł
 • trzech wspólników

Każdy z nich na podstawie umowy ramowej, miesięcznej pobiera wynagrodzenie w wysokości 40 000,00 zł, wówczas spółka nie przynosi żadnych dochodów, wręcz ponosi stratę, jeśli do tego wynagrodzenia wspólników są wliczane w koszty uzyskania przychodu.

Taka forma rozliczania spółki z punktu widzenia podatkowego jest niedopuszczalna i wynika z przepisów prawa podatkowego (art. 8 ust. 1-2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Art. 8. 1-2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 1. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. 1a. Przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
 2. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do: 1) rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat; 2) ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

pkt 10 Wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Wnioski

Decydując się na założenie działalności gospodarczej w ramach spółki jawnej należy dokładnie zapoznać się z przepisami prawa handlowego. Zdarza się, że biura rachunkowe zajmujące się obsługą spółki nie są w stanie zwrócić nam uwagi na błędy, jakie możemy popełnić i na konsekwencje, jakie możemy ponieść. Podpisywanie umów zewnętrznych ze wspólnikami spółki może nieść za sobą konsekwencje, tj. częste kontrole Urzędu Skarbowego, kary finansowe czy konieczność poprawienia rozliczeń finansowych i zapłacenia zaległego podatku wraz z należnymi odsetkami.

09 sty 2021

Leasing, niby wiemy co to jest a jednak nie każdy potrafi w jasny sposób powiedzieć jakie są różnice między poszczególnymi rodzajami, i który z nich jest dla nas korzystniejszy z podatkowego punktu widzenia. Artykuł dotyczy dwóch głównych produktów leasingowych tj. leasingu operacyjnego i finansowego oraz tego jakie są między nimi różnice i co proponuje rynek w zakresie tych produktów. Kto może starać się o leasing i czy osoba fizyczna może się ubiegać o taki produkt? Jednym z poruszanych wątków jest fakt, że leasing jako forma finansowania nie widnieje w BIK (Biuro Informacji Kredytowej) i jak to wpływa na naszą zdolność kredytową.

Co to jest leasing?

Leasing to dzierżawa, wypożyczenie prawa rzeczowego lub nierzeczowego na określony czas i określonych warunkach finansowych. Kodeks cywilny definiuje na jakich zasadach ma być podpisana umowa leasingowa a prawo podatkowe i ustawa o VAT, reguluje podatkowe skutki tych umów. Prawo cywilne uwzględnia leasing tylko dla prawa rzeczowego natomiast prawo podatkowe również dla prawa nierzeczowego np. licencje czy patenty.

Art. 7091 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilnego: przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach wskazanych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Kto udziela leasingów?

Na rynku funkcjonuje wiele firm, które udzielają leasingów, w pierwszej kolejności są to banki. Swoje produkty leasingowe mają również dealerzy samochodowi, finansując leasing z własnych środków lub korzystając z ofert banków jako pośrednik. Warunki finansowania leasingowego w każdej z tych firm czy banków dla leasingobiorcy mogą być różne i dotyczą parametrów finansowych tj. wysokości marży, prowizji, wpłaty własnej czy okresu trwania umowy leasingowej w przypadku leasingu finansowego. Korzystając z leasingu u dealera czy w komisie, nie należy się obawiać, że będzie to oferta droższa niż w przypadku banku. Czasami może się okazać, że dealer korzysta ze specjalnych warunków promocyjnych ze względy na ilość sprzedaży, których nie może uzyskać w banku. Gdy korzysta z własnego finansowania wtedy oferta może być dużo tańsza niż ta przygotowana przez bank.

Dla kogo jest leasing?

Leasing jest przede wszystkich dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale osoba fizyczna może również z niego skorzystać, zarówno jako osoba sprzedająca prawo rzeczowe jak i kupująca. Osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą wystawia fakturę sprzedaży (VAT lub VAT marża), a osoby fizyczne umowę kupna sprzedaży – w tym jednak wypadku można skorzystać jedynie z pożyczki leasingowej w oparciu o leasing finansowy.

Rodzaje leasingu

Są dwa główne rodzaje leasingu, które definiuje prawo podatkowe jest to leasing finansowy i operacyjny. Leasing operacyjny – faktura wystawiana jest zawsze na koniec umowy leasingowej Leasing finansowy – faktura wystawiana jest zawsze na początku umowy leasingowej.

Maksymalna wpłata własna leasingu nie może przekroczyć 45 % wartości zakupu, ale zdarza się, że leasingodawca wyraża zgodę na wpłatę 50%. Minimalna wpłata własna uzależniona jest od produktu leasingowego, w przypadku pożyczki leasingowej może wynosić nawet 0%.

Tabela 1 Różnice w leasingach – tabela (VAT, amortyzacja, wpłata własna, wykup)

Symulacja leasingu operacyjnego – koszty uzyskania przychodu, amortyzacja i VAT

W przypadku leasingu operacyjnego naszym kosztem uzyskania przychodu jest rata leasingowa netto oraz opłata wstępna.

Przykład 1

Maszyna budowlana, cena 10 000,00 zł, VAT 23% – brutto 12 300,00 zł

 • normatywna stawka amortyzacji 20%
 • okres 24 miesiące
 • opłata wstępna 10% – wymagana
 • wykup 19%
 • VAT płatny w każdej racie leasingowej

W całym okresie umowy leasingowej możemy doliczyć do kosztów przychodu kwotę: 331,92 zł * 23 + 1 000,00 zł = 8 634,16 zł

Na początku do kosztów przychodu doliczamy opłatę wstępną w wysokości 1 000,00 zł a w kolejnych miesiącach ratę leasingową netto w kwotach po 331,92 zł. Rata jest równa przez cały okres leasingu.

Przykład 2

Maszyna budowlana, cena 10 000,00 zł, VAT 23% – brutto 12 300,00 zł

 • normatywna stawka amortyzacji 20%
 • okres 36 miesiące
 • opłata wstępna 10% – wymagana
 • wykup 1%
 • VAT płatny w każdej racie leasingowej

Na początku do kosztów uzyskania przychodu doliczamy opłatę wstępną w wysokości 1000 zł a w kolejnych miesiącach ratę leasingową netto w kwotach po 273,91 zł. Rata równa przez cały okres leasingu.

W całym okresie umowy leasingowej możemy doliczyć do kosztów przychodu kwotę: 273,91 zł * 35 + 1 000,00 zł = 10 586,85 zł

Symulacja leasingu operacyjnego – koszty uzyskania przychodu, amortyzacja i VAT

W przypadku leasingu operacyjnego naszym kosztem uzyskania przychodu jest rata leasingowa netto oraz opłata wstępna.

Przykład 1

Maszyna budowlana, cena 10 000,00 zł , VAT 23% – brutto 12 300,00 zł

 • normatywna stawka amortyzacji 20%
 • okres 24 miesiące
 • opłata wstępna 10% – wymagana
 • wykup 19%
 • VAT płatny w każdej racie leasingowej

Na początku do kosztów przychodu doliczamy opłatę wstępną w wysokości 1 000,00 zł a w kolejnych miesiącach ratę leasingową netto w kwotach po 331,92 zł. Rata jest równa przez cały okres leasingu.

W całym okresie umowy leasingowej możemy doliczyć do kosztów przychodu kwotę: 331,92 zł * 23 + 1 000,00 zł = 8 634,16 zł

Przykład 2

Maszyna budowlana, cena 10 000,00 zł , VAT 23% – brutto 12 300,00 zł

 • normatywna stawka amortyzacji 20% ,
 • okres 36 miesiące,
 • opłata wstępna 10% – wymagana
 • wykup 1%
 • VAT płatny w każdej racie leasingowej

Na początku do kosztów uzyskania przychodu doliczamy opłatę wstępną w wysokości 1000 zł a w kolejnych miesiącach ratę leasingową netto w kwotach po 273,91 zł. Rata równa przez cały okres leasingu.

W całym okresie umowy leasingowej możemy doliczyć do kosztów przychodu kwotę: 273,91 zł * 35 + 1 000,00 zł = 10 586,85 zł

Symulacja leasingu finansowego – koszty uzyskania przychodu, amortyzacja i VAT

W przypadku leasingu finansowego naszym kosztem uzyskania przychodu jest rata odsetkowa i kwota amortyzacji, wynikająca z normatywnej stawki amortyzacji. Dla przedsiębiorcy nie będącego płatnikiem VAT oblicza się ją następująco: kwota brutto * stawka amortyzacji / 12 miesięcy = miesięczna kwota amortyzacji, jaką możemy doliczyć do kosztów uzyskania przychodu a w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem VAT: kwota netto * stawka amortyzacji : na 12 miesięcy = miesięczna kwota amortyzacji jaką możemy doliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Przykład dotyczy przedsiębiorcy będącego płatnikiem VAT.

W przypadku leasingu finansowego VAT w stawce 23% naliczany jest od kwoty ceny netto i odsetek, płatny w tym wypadku jednorazowo.

Przykład 3

Maszyna budowlana, cena 10 000,00 zł

 • VAT 23% – brutto 12 300,00 zł
 • normatywna stawka amortyzacji 20%
 • okres 24 miesiące
 • wpłata wstępna 10% – wymagana
 • VAT płatny jednorazowo wraz z opłatą wstępną

W całym okresie trwania umowy leasingu możemy doliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwotę: 450,47 zł (odsetki) + 3 833,41 zł (amortyzacja) = 4 283,88 zł

Przykład 4

Maszyna budowlana, cena 10 000,00 zł

 • VAT 23% – brutto 12 300,00 zł
 • normatywna stawka amortyzacji 20%
 • okres 36 miesięcy
 • wpłata wstępna 10% – wymagana
 • VAT płatny jednorazowo wraz z opłatą wstępną

W całym okresie trwania umowy leasingu możemy doliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwotę: 681,90 zł (odsetki) + 5 833,45 zł (amortyzacja) = 6 515,35 zł

W całym okresie umowy leasingowej możemy doliczyć do kosztów przychodu kwotę: 273,91 zł * 35 + 1 000,00 zł = 10 586,85 zł

Podsumowanie wariantów

W przypadku, gdy firma potrzebuje większych kosztów uzyskania przychodu w celu np. ograniczenia podatku dochodowego, wybieramy leasing operacyjny, gdy natomiast potrzebujemy wykazać wyższy dochód, do celów np. kredytowych, wtedy ograniczamy koszty i wybieramy leasing finansowy.

Pozostałe produkty leasingowe funkcjonujące na rynku

Leasing konsumencki – może być udzielony osobie fizycznej, klienci czasami korzystają z tego produktu, ponieważ leasing jest jedynym produktem bankowym, który nie jest ujawniany w BIK ( Biuro Informacji Kredytowa), posiadając leasing można ubiegać się o inne kredyty bez obawy o zdolność kredytową.

Pożyczka leasingowa – produkt dla klientów kupujących prawo rzeczowe od osoby fizycznej czyli na podstawie umowy kupna – sprzedaży. Leasingobiorca staje się od razu właścicielem danego prawa. Osoba będąca właścicielem w przypadku umowy leasingowej może się ubiegać o dotację na to prawo rzeczowe.

Leasing zwrotny – to forma finansowania, która pozwala na odsprzedanie prawa rzeczowego, którego jesteśmy właścicielem, firmie leasingowej i korzystanie z niego na zasadzie dzierżawy. Do 3 miesięcy od daty zakupu jest udzielany tak zwany leasing techniczny w wersji uproszczonej bez dokumentów dochodowych za okazaniem dowodu zakupu oraz potwierdzeniem zapłaty. Powyżej 3 miesięcy finansowanie realizowane jest w standardowej procedurze ustalonej przez firmę leasingową. Nie ma maksymalnego okresu od daty zakupy kiedy możemy skorzystać z tego produktu.

Leasing nie obniża zdolności kredytowej, gdyż jako jedyny produkt finansowy na rynku nie jest zgłaszany do BIK. Jest to alternatywa dla osób planujących w przyszłości zaciągnąć kredyt bankowy.

Gdy już mamy wiedzę na temat proponowanych na rynku rodzajów leasingu, możemy w łatwy sposób określić, który jest dla nas korzystniejszy lub nawet, którego na ta chwilę potrzebujemy. Podejmując decyzję o skorzystaniu z tego produktu dobrze jest zweryfikować oferty różnych firm leasingowych, gdyż niestety różnice w ratach mogą być znaczne.